วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณธวชะย - ชัชฎา พยุงธนากร และครอบครัว คุณณษภร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
2 หม่อมหลวงพงศ์ธร เกมษมสันต์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
3 คุณนิพนธ์ คุณจิงอิง ตันติพลพันธ์ และครอบครัว คุณธนวรรศว์ เศรษฐพฤกษา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
4 คุณมณีษา ตุลวรรชนะ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณประทุมแก้ว ช้างพุก
5 คุณน้ำฝน บูชา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนพัชนันท์ นวกิจรังสรรค์
6 คุณอติกานต์ นิทัศนานนท์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณมิ้ว
7 คุณเกษรา เจติบานุวัตร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
8 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปาริชาติ อำนวยพรรัชต์
9 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
10 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณดิลก ตระการเถลิงศักดิ์
11 คุณปราณี แซ่ลี คุณดวงนภาภรณ์ วงศาโรจน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
12 คุณพินิจ โพธิ์แก้ว คุณจิรภัค วงษ์ชื่น สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
13 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
14 คุณปิ่นณิชา อ่อนนุช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
15 คุณอุดมทอง จิตอุดมธรรม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง บริษัท 168 เค.ซี.พี. จำกัด
16 บจก ซีเคโซลูชั่น เซอร์วิสเซส คุณหนึ่งฤทัย แซ่เตียว สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
17 คุณสุธาวัลย์ จันทร์ศรี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณพิมพรรณ หนูวรรณะ
18 คุณชมภัสสร ผลชนะศักดิ์ บริษัท พันเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
19 คุณศิราเมศร์ ธนาเศรษฐ์วรากุล คุณเฉกจันทร์ นนธีรวิทย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
20 คุณพรทิมา รุ่งโรจน์วานิจกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ
21 คุณณรศิรากร ไชยพยอม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณรศิรากร ไชยพยอม
22 คุณเศษฐิญาดา ฉิ่มมี่ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณธนู เพชรพลากร
23 อาเซียนบิวตี้คลีนิคและบ้านพาราไดร์ คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
24 คุณพรรณนารา ตรีวิชาพรรณ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณอุษาวดี อภิชาติธนพัฒน์
25 บริษัท เจวีคอนสตรัคชั่น แอนด์ซัพพลาย จำกัด บริษัท เจวีคอนสตรัคชั่น แอนด์ซัพพลาย จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
26 คุณดารินทร์ ประดิษฐทัศนย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณโอ้ คุณอ้วน อลิอันซ์
27 คุณพงศธร ขาวขำ คุณพิมพิลา ขาวขำ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณพงศธร ขาวขำ คุณพิมพิลา ขาวขำ
28 คุณชลชิชา รุ่งศรี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนฤมล ธัญขิรา เรืองชานนท์
29 คุณปุณณารมย์ บุญตา คุณหฤทัย อิ่มจันทร์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
30 ร้อยตำรวจเอกสุฤทธิ์ หลวงวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
31 คุณรวีภัทร์ จงไพบูลย์กิจ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณจินท์จุฑา กิตติ์ธนภิญโญ

วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณณษภร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
2 คุณณัฐพล ฐิตเจริญวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณัฐพล ฐิตเจริญวงศ์
3 คุณจำเนียร ใจทัศน์กุล คุณสมเกียรติ ศิริธัญญะรัตน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
4 คุณแพง ชินพงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
5 บริษัทวิริวิริยา กรุ๊ป จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณอภิษฐา รัตนโอกาส
6 คุณวสุ นพนันท์โชติ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
7 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
8 คุณณษภร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
9 คุณพิมลพร ไชยพรหมมา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณองค์อร อุมาภรณ์กุล
10 คุณอรยา ประเสริฐ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณศิรเมศร์ ธนเศรษฐ์วรากุล
11 คุ.ธงธวัช บุญย้อยหยัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปรางทิตย์ อาทิตย์ฉาย คุณภัคษนัญฐ์ พฤทธิ์ศุภกานต์
12 คุณรินรดา เจริญวิทรัยสกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
13 คุณสวัตติ์ ชยะ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสวัตติ์ ชยะ
14 คุณทองสุข พิพัฒน์นวกิจ คุณกาญจนา หมื่นสิทธิแพร่ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
15 บริษัท เอิล เอ็น อาร์ อาร์ เอส โซ ซิเอทส์ จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
16 คุณอานนท์ สิทธิเวช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณรมิดา ไชยภรธรรม
17 คุณเศรษฐวัฒน์ ตระกูลภักดีชุมพล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณธนะวรรธน์ บริพัธรริธนโชติ
18 พลเรือโทวรศักดิ์ ปุณยานันต์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
19 คุณสุรเชษฐ์ ศิริวงศ์ทรัพย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนภาวิไล รังศ์สิงห์พิพัฒน์
20 คุณณษภร คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
21 คุณพงศ์สันต์ เศรษฐพฤกษา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
22 บริษัท ดิจิตอลคอมจำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
23 คุณจารุวรรณ ตั้งโชภณ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสมรักษ์ เหลืองธีรภาพ คุณจักรัตน์ เหลืองธีรภาพ
24 บริษัท ฮาวเวิร์ด ลิฟท์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสฐีรณัฐ ลาภไกวัล คุณณัฐสมน เทวฤทธิ์
25 คุณอุษณีย์ มีลาภา คุณสุนิยาต์ อมรพิมล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
26 บริษัท 168 เค.ซี.พี. จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
27 คุณไทร่า ฟรังเงอร์ คุณไทร่า ฟรังเงอร์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
28 บริษัท พีทีเอส คอมมิเนชั่น จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณกุลชญา พูลจำปา
29 คุณชยุต เศรษฐพฤกษา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
30 คุณพิสิษฐ์ นัตรวิวัฒนากุล คุณ นุจรี ขาวฉวีรัตนชาติ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณญาดา เตาลยานนท์
31 คุณชัชฎา พยุงธนากร และครอบครัว สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณวิวัฒน์ ภู่เพียงใจ

 

วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณภนิดา วิสยาคม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสุวรรณี ศรีรัศมี คุณวราทิพย์ จินดาน้อม
2 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณโยธกา จริยวานิชวงศ์
3 คุณกิตติ อังคณาภักดี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสุทธิรา แสนนาใต้
4 ด.ช.กฤตธาม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง ด.ช.กฤตธาม
5 บริษัทวิริวิริยา กรุ๊ป จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณวนิดา รุ่งมณีรัตน์
6 คุณปานรดา เต็มมณี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
7 คุณณษภร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
8 บริษัท 168 เค ซี พี จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
9 คุณนัทธสันต์ จิรภาวสุทธิ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
10 คุณดวงนภาภรณ์ วงศาโรจน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
11 คุณศุทธภา นพนันท์โชติ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง กลุ่มอัฐฎาพร
12 คุณจันทนา ฤกษ์อินทรีย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณศิรเมศร์ ธนเศรษฐวรากุล
13 คุณวสัตติ์ ชยะ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
14 คุณนิศมัย ชัพประดิษฐ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
15 หจก แฮร์แคร์โฟร์ยู คุณบุณยนุช บุญญาภิภัทร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
16 คุณนภัสรา ธรรมจักร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
17 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณเพชรมณี สวัสดิ์ธงชัย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
18 พันเอกหญิงพอใจ คชสุวรรณ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณวราภรณ์ ม้ามงคล
19 คุณกิติภัส เพ็งศรี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณวิชัย คุณอาริณี ตั้งจริยะสกุล
20 คุณลาวัณณ์ คัดนานต์ คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
21

คุณภาวนา เหลืองประเสริฐ คุณสมศรี ศิริมงคลสกุล คุณอรทัย ปิ่นเพ็ชร

สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
22 คุณพิภาดา วงศพ่าห์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
23 คุณจารุวรรณ์ ปานทอง คุณธัญพร ธัญญากิจพิทยา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
24 บริษัทพฤกษา ภัสสร 2 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณการุณ ฐนกรวงศ์
25 คุณอัมภาภรณ์ สิริวัตถานันต์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณมุทิตา นุชอุดม
26 คุณสุภาพร พุลสถิติวัฒน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณเอกอัคร พิทยชินโชติ
27 คุณนาวิน ไชยาชาคร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนงลักษณ์ จันทร์เรื่องทิพ
28 คุณปรารถนา ทองสัมฤทธิ์ คุณมณนภา แก้วมงคล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
29 คุณอำไพ วิชิตทรัพยากร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
30 คุณณษภร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร