วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณอัญญา โชติกญาน คุณสุทธิภัทร ทวนทอง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
2 คุณณภัสสินี สุวิริยหมั่นกิจ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
3 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
4 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
5 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
6 คุณวารุณี ทรงเผ่า คุณปวีณา แจ้งสกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
7 คุณเกศกมล ธนิกกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณธัญณัฐ สิริชูติวงศ์
8 คุณธนาวุติ ธนสารวิมล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณอนุตรา บุรินทรามาตย์
9 คุณณัฐรตา ฐิตินาถวงศ์ ดร.สกาเวช ยอแสง คุณแบม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
10 บริษัท เวโลบิส จำกัด คุณสุดารัตน์ คงสมเพ็ชร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
11 คุณชญาภา จูตระกูล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
12 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณชญาภา จูตระกูล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
13 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
14 คุณณรงค์ ลิมปสนธิพงษ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
15 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
16 คุณอรุณ เพชรทอง คุณณัฎฐ์ดารินทร์ สุวรรณดี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
17 คุณกิีก คุณกิ๊ก สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
18 คุณผกาวดี สุบรรณมณี คุณเสรี หิรัญบรรพต สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
19 คุณอัง ณิชาภัทร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
20 คุณศมภู ทับเอียม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณขนิษฐา
21 ด.ช.ชยพล ด.ญ.รชยา กันพวง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
22 คุณภามณี เกษมสันต์ คุณกรกพร รัตนแสงหิรัญ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
23 คุณภูชญา ศรีหะทัย คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
24 คุณอ้ำ คุณแก้ว สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง บริษัท AKA อินเตอร์พู้ดส จำกัด
25 คุณณัฐชดาภรณ์ ขันแก้ว สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสุธิดา บุญครอง
26 คุณโสพิน ชัยวิกรัย คุณโสภณ จันทรเลิก สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
27 คุณอิสรา ชัตนบุษอาพร คุณอิสรา ชัตนบุษอาพร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
28 กลุ่มสุวรรณานนท์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณฝน
29 คุณวัชราภรณ์ จันต๊ะนาเขต คุฯรุจิตรา เอกสะพัง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
30 คุณพัชรินทร์ ตระกูลเจริญ คุณปวีณา เฮงไล้ คุณศิมาภรณ์ ดำรงศิล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
31 บริษัท MFEC จำกัด (มหาชน) คุณวาสนา วิโรจน์ไพศาลกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง