สถิติข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 12 มกราคม 2561

 

สาเหตุการรับเข้า
1. ถูกทอดทิ้ง
78 คน
2. ครอบครัวประสบปัญหายากจน
241 คน
3. อื่นๆ บุตรผู้ต้องขัง , ถูกทารุณกรรม
79 คน
 
รวม
398 คน

 

ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง
1. ช่วยเหลือตัวเองได้
39 คน
2. ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง
182 คน
3. ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
177 คน
รวม
398 คน
ประเภทความพิการของเด็ก
1. พิการทางการเห็น
19 คน
2. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
7 คน
3. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
49 คน
4. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
11 คน
5. พิการทางสติปัญญา
123 คน
6. พิการทางการเรียนรู้
14 คน
7. พิการทางออทิสติก
18 คน
8. พิการมากกว่า 1 อย่าง หรือพิการซ้ำซ้อน
157 คน
 
รวม
398 คน