วันที่ 14 พฤศจิกายน 2521 วันก่อตั้งสถานสงเคราะห์ สังกัดกองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
พฤษภาคม 2535 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
วันที่ 23 กันยายน 2536 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2558 สังกัดสำนักบริการสวัสดิการสังคมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 6 มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบัน สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

 

14
พฤศจิกายน 2521 - พศจิกายน 2531 นางพวงเพชร เจริญลาภ
21
พฤศจิกายน 2531 - เมษายน 2540 นางสาวกรรณิการ์ ยูประพัฒน์
21
เมษายน 2540 - กรกฎาคม 2542 นางฉวีวรรณ สมจิตต์
12
กรกฎาคม 2542 - เมษายน 2544 นางวงเดือน ไตรพันธุ์
20
เมษายน 2544 - ตุลาคม 2544 นางวรรณี วรพรรดิศาล
15
ตุลาคม 2544 - มีนาคม 2547 นางวันจันทร์ บำรุงเวช
1
เมษายน 2547 - กันยายน 2552 นางพรรณี ศรีบรรเทา
1
ตุลาคม 2552 - เมษายน 2553 นางพงษ์รัชนี อรชร
3
พฤษภาคม 2553 - กันยายน
2558
นางชีวาพร คุ้มจอหอ
1
ตุลาคม 2558 - เมษายน
2561
นายสมคะเน จริตงาม
17
เมษายน 2561 - ถึงปัจจุบัน
-
นางวัชราพร ธวัชวะชุม