วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณสมชาย เกิดทองทวี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
2 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
3 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณวรรณา มณีอินทร์
4 คุณสรศักดิ์ วิมลศรี คุณรัตติกาล ทับทิมดี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31