สคพ.บ้านเฟื่องฟ้า : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สคพ.บ้านเฟื่องฟ้า : ประกาศขอขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สคพ.บ้านเฟื่องฟ้า : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( ในตำแหน่งคนงานโยธา )

สคพ.บ้านเฟื่องฟ้า : ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา

สคพ.บ้านเฟื่องฟ้า : ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้กระทำการขัดขวางและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ของการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สคพ.บ้านเฟื่องฟ้า : ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สคพ.บ้านเฟื่องฟ้า : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สคพ.บ้านเฟื่องฟ้า : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับเด็กในสถานคุ้มครองฯ

สคพ.บ้านเฟื่องฟ้า : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การให้บริการรักษาความปลอดภัย

สคพ.บ้านเฟื่องฟ้า : ประกาศเรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ฝึกและทดลองปฎิบัติงาน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สคพ.บ้านเฟื่องฟ้า : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

ประกาศ : สคพ.บ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ : สคพ.บ้านเฟื่องฟ้า เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักกายภาพบำบัด)

ประกาศ : สคพ.บ้านเฟื่องฟ้า เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติงานรับบริจาค)

ประกาศ : สคพ.บ้านเฟื่องฟ้า เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ( ปฎิบัติงานรับบริจาค )

ประกาศ : สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

ประกาศ : สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

ประกาศ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพัฒนาการ

ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาการเด็ก (ครูพัฒนาการ) จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้กระทำการขัดขวาง และผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของการประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ เดือนธันวาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการเดือนธันวาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2566 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 กันยายน 2565

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่องการจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ เรื่องชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครอง เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

*******************************************************************************************************