สถิติข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

 

สาเหตุการรับเข้า
1. ถูกทอดทิ้ง
78 คน
2. ครอบครัวประสบปัญหายากจน
242 คน
3. อื่นๆ บุตรผู้ต้องขัง , ถูกทารุณกรรม
81 คน
 
รวม
401 คน

 

ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง
1. ช่วยเหลือตัวเองได้
40 คน
2. ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง
183 คน
3. ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
178 คน
รวม
401 คน
ประเภทความพิการของเด็ก
1. พิการทางการเห็น
20 คน
2. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
7 คน
3. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
49 คน
4. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
12 คน
5. พิการทางสติปัญญา
125 คน
6. พิการทางการเรียนรู้
14 คน
7. พิการทางออทิสติก
18 คน
8. พิการมากกว่า 1 อย่าง หรือพิการซ้ำซ้อน
156 คน
 
รวม
401 คน